Skip to:

Học chữ Sớm trong Cộng đồng và Ở nhà

Tiếng Việt
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

XIN CHÀO MỪNG!

Quý vị vui lòng trả lời một số câu hỏi trong bản khảo sát này liên quan đến việc giúp trẻ em ở Oregon học đọc, viết, nói và nghe, được không?

Năm 2023, Cơ quan Lập pháp Oregon (Oregon Legislature) đã thông qua một dự luật có tên là Chương trình Học chữ Sớm Thành công. Dự luật này chỉ đạo Bộ Giáo dục Oregon (Oregon Department of Education, hoặc ODE) giúp các tổ chức cộng đồng và gia đình hỗ trợ trẻ em học đọc, viết, nói và nghe. Việc này phải diễn ra cả ở trong cộng đồng và ở nhà.

ODE đang hợp tác với Tổ chức Oregon’s Kitchen Table để thu thập ý kiến từ người dân trên toàn tiểu bang về chủ đề này.

Ý kiến đóng góp của quý vị sẽ giúp ODE tạo ra một bộ công cụ cho các tổ chức cộng đồng và gia đình. Bằng việc trả lời bản khảo sát này, quý vị sẽ giúp đảm bảo những công cụ này sẽ hữu ích cho cộng đồng mình.

Chúng tôi cũng sẽ thực hiện một số cuộc thảo luận và sự kiện khác khắp tiểu bang để thu thập thêm ý kiến từ các tổ chức cộng đồng.

Vui lòng hoàn thành bản khảo sát này nếu quý vị đang cư trú tại Oregon. Quý vị có thể hoàn thành mẫu này từ nay cho đến hết ngày 11 tháng 4 năm 2024.