Skip to:

Chiến lược Bảo vệ Nước Ở Oregon

Tiếng Việt
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Xin chào!

Quý vị có thể trả lời một vài câu hỏi trong khảo sát này để chia sẻ suy nghĩ của quý vị về nước ở Oregon không?

Tiểu bang Oregon chúng ta có một kế hoạch bảo vệ các nguồn nước của tiểu bang. Kế hoạch này được gọi là Chiến lược Tổng hợp Bảo vệ Các Nguồn nước (Integrated Water Resources Strategy). Chiến lược này giúp xác định Oregon hiện có những nguồn nước nào, và nhu cầu nước cho con người, thực vật, động vật và đất đai của tiểu bang chúng ta hiện như thế nào.

Đã đến lúc cập nhật kế hoạch này. Cục Tài nguyên Nước Oregon (Oregon Water Resources Department, hoặc OWRD) và 13 cơ quan tiểu bang khác đang hợp tác với tổ chức Kitchen Table của Oregon (OKT). OKT là một chương trình của Đại học Tiểu bang Portland (Portland State University). Chúng tôi muốn lắng nghe quý vị chia sẻ mong muốn của mình cho Chiến lược Nước của Oregon.

Ý kiến đóng góp của quý vị sẽ giúp tiểu bang đưa ra quyết định liên quan đến các nguồn nước của chúng ta. Các quyết đình này bao gồm:

  • Quyết định về kế hoạch đề phòng thời tiết khắc nghiệt như hạn hán.
  • Quyết định về cách làm cho nước của chúng ta trong lành hơn và an toàn hơn.
  • Quyết định về các hệ thống chúng ta cần xây dựng để có nước ở những nơi có nhu cầu.

Chúng tôi cũng sẽ tổ chức một số cuộc họp cộng đồng khắp tiểu bang để tiếp tục thu thập dữ liệu cho khảo sát này. Tìm hiểu thêm tại https://bit.ly/water-conversations.

Vui lòng điền bản khảo sát này nếu quý vị sống ở Oregon. Quý vị có đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2023 để điền bản khảo sát này.