Skip to:

Thành phố Hillsboro : Ranh giới Các quận thuộc Hội đồng Thành phố

Ngôn ngữ

Tiếng Việt
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xin kính chào! Bạn là cư dân của Thành phố Hillsboro, chúng tôi đánh giá cao ý kiến và các đóng góp của bạn. Chúng tôi muốn tìm hiểu xem bạn quan tâm đến những vấn đề nào liên quan đến các Quận của thành phố. Đồng thời hiểu hơn cách bạn thu thập thông tin về Thành phố.

Thành phố Hillsboro có ba quận trực thuộc Hội đồng Thành phố. Điều tra dân số Hoa Kỳ (US) năm 2020 cho thấy số người sống trong các quận đã thay đổi. Mỗi quận cần có số lượng cư dân như nhau. Vì vậy, ranh giới cho các quận sẽ cần phải thay đổi.

Thành phố Hillsboro đang làm việc với Oregon's Kitchen Table (OKT), một chương trình của Đại học Bang Portland (PSU). Chúng tôi muốn biết những gì quan trọng đối với bạn về việc thay đổi ranh giới của các quận này.

Các đóng góp thông tin của bạn sẽ giúp dẫn dắt những thay đổi đối với việc chia ranh giới. Chia sẻ của bạn cũng sẽ giúp mọi người tìm hiểu đúng đắn hơn về các dịch vụ, chương trình của thành phố và ra quyết định.

Chúng tôi cũng sẽ tổ chức các cuộc trò chuyện cộng đồng. Bạn có thể tham gia vào ngày 2 tháng 6 năm 2022 từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối (trực tiếp tại Trung tâm Người Lớn Tuổi Hillsboro) hoặc ngày 8 tháng 6 năm 2022 từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối (theo Zoom). Tìm hiểu thêm tại đây - https://hillsboro-wards.eventbrite.com.

Vui lòng điền vào bản khảo sát này nếu bạn sống ở Hillsboro. Hạn hoàn thành bản kháo sát này là ngày 10 tháng 7 năm 2022.