Skip to:

Rừng ở Oregon

Tiếng Việt
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Xin chào!

Quý vị có thể vui lòng trả lời một vài câu hỏi trong bản khảo sát này để chia sẻ suy nghĩ của mình về các khu rừng ở Oregon không?

Cục Lâm nghiệp Oregon (Oregon Department of Forestry) và Hội đồng Lâm nghiệp (Board of Forestry) chịu trách nhiệm quản lý các khu rừng ở Oregon. Hiện tại họ đang cập nhật kế hoạch của họ (LINK - https://www.oregon.gov/odf/board/Pages/forestry-program-for-oregon-subcommittee.aspx) cho các khu rừng. Họ muốn nghe ý kiến của quý vị nhằm đảm bảo kế hoạch này bao hàm những nội dung quan trọng nhất đối với mọi người về rừng. Ý kiến đóng góp của quý vị cũng sẽ giúp tiểu bang đưa ra các quyết định khác về những khu rừng ở Oregon.

Cục Lâm nghiệp Oregon và Hội đồng Lâm nghiệp đang làm việc với tổ chức Oreogn’s Kitchen Table (OKT). Chúng tôi là một chương trình của Đại học Tiểu bang Portland (Portland State University).

Vui lòng điền bản khảo sát này nếu quý vị đang sinh sống ở Oregon. Quý vị có đến hết ngày 9 tháng 10 năm 2023 để điền bản khảo sát này.