Skip to:

Loại bỏ các loại thuốc không còn cần dùng một cách an toàn

Tiếng Việt
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0%

GIỚI THIỆU

Tiểu bang Oregon có một chương trình mới để đảm bảo người dân ở tiểu bang có cách loại bỏ các loại thuốc không còn cần dùng một cách an toàn. Chương trình cung cấp cho mọi người nơi để gửi lại những loại thuốc không còn cần dùng thay vì vứt bỏ. Chương trình này được gọi là Chương trình Thu hồi Thuốc (Drug Take Back Program).

Tiểu bang muốn biết cách dễ nhất để quý vị có thể loại bỏ các loại thuốc không còn cần dùng của mình một cách an toàn. Quý vị có thể điền vào bản khảo sát này để chia sẻ suy nghĩ của mình về điều đó không?   

Quý vị là một phần của cộng đồng và ý kiến của quý vị mang ý nghĩa rất lớn. Câu trả lời của quý vị cho bản khảo sát này sẽ giúp mọi việc dễ dàng hơn cho tất cả chúng ta khi chúng tôi cố gắng đảm bảo loại bỏ các loại thuốc mà chúng ta không còn cần dùng một cách an toàn.

Vui lòng điền vào bản khảo sát ngắn này nếu quý vị sống ở Oregon. Quý vị và những người khác có thể điền bản khảo sát đến ngày 16 Tháng Sáu, 2021.